Get Adobe Flash player

Parohia Urecheşti I

Biserica aceasta este cel mai vechi edificiu de pe teritoriul comunei Urecheşti – deoarece ea este din câte se ştie din secolul al XV – lea – credem că este justificată această datare deoarece tot în acest secol este atestat documentar satul Urecheşti – 2 martie 1472. Cu siguranţă că biserica a mai fost reparată şi în 1732 – dată de la care se pleacă în documente scrise. 

În toată perioada biserica a cunoscut reparaţii şi dotări astfel: 

– în anul 1922 – decembrie – 15 – găsim în documente referire la lucrul strănilor de cântăreţi – ce au costat 120 lei şi trebuiau plătite domnului Leibu (după nume evreu); 

– tot în anul 1922 – Societatea „Crucea” din Bucureşti ne dotează biserica cu un policandru care costa 4000 lei jumătate din preţ este suportat de biserica prin enoriaşii săi, iar jumătate – de către Societatea Crucea din Bucureşti; 

– În anul 1924 – D- nii Secaşanu Ion şi Alexandru Mancaş pictori – execută lucrări de pictură la catapeteasmă în valoare de 5000 lei plătiţi de parohie prin donaţii de la enoriaşi;

 – în anul 1927 – se fac lucrări exterioare la acoperiş. În anul 1970, biserica este reparată capital, pictată şi sfinţită. 

Între anii 1989 – 1990 i s-a adăugat pridvorul şi s-a realizat pictura în frescă – resfinţită în anul 1993 în ziua de 14 octombrie – Cuvioasa Parascheva. 

Biserica este construită în plan treflat, cu turlă, pe pronaos şi mici contraforturi pe zona absidelor. Pe latura vestică a bisericii s-a construit un pridvor şi un teren cu ocazia reparaţiilor din anii 1989 – 1990. Clopotniţa este de dată recentă, iar clopotele datează din secolul al XX – lea. 

Pe lângă toate acestea biserica a avut şi un fond de carte veche datate în secolul al XVIII – lea la care se adaugă Icoana Mântuitorului, precum şi aceea a Sfântului Nicolae din Veacul al XVIII –lea. Pe un Strastnic de Blaj – sec. XVIII – „Acastu sfînt strastier l-a cumpărat răposatul tatu dum(isale) Dumitraşcu Sin Toderaşcu Sevastos di cari firiască Dumnezău di s-ar întîmpla din vre robii sau alte răzvrătiri să o răzletească dila biserica Uricheştii, să fii aforisit şi blăstămat de Domnul Hristos; iar cin ar colăci-o tăaliali ??? Domnul sa-i blagoslovească şi să-i înmulţească şi ertari pacatelor să-i dăruiască” (Scris catre sfîrşitul sec. XVIII nota lui C. Bobulescu). – „Să s(ă) ştii de cînd am venitu în Satu Urecheşti şi am scris ca s(ă) să ştie cînd (um)bla veletu – 1781 e(u) – Ion – legător. Pe un Octih de Bucureşti din 1774 scrie „L-am datu la sfeî(n)ta bisărică din Urecheşti, dar fere(a)sca Dumnezeu vreo tîmplări de tulburări di s’ar rezleţi la străini mânu (?) sau ar fura-o şi nu ar colăci-o să fii afurisit şi blăstămat di Domnul nostru Isus Hristos; iar cini ar colăci-o să-i blagoslovească Domnul alu Sali şi ertari păcaţilor să-i dăruiască”. „Acastă sfîntă carte ci să numeşti oftoic s-au legat şi s-au înfrumuseţat de dumne(a)lor Cocoana Safta şi maica dumisale Mariia cu toată cheltuiala dumne(a)lor la biserica den satul Uricheştii, unde se prăznueşte hramul Sfinţii Bunii – Vestiri spre pominiri vecnică de cătră slujitorii Sfinţii bisărici şi s-au legat de d(umnealui) căp(i)tan Dumitru cu Sotăia dumi(sa)li Ecaterina la Valet. 1835 Fevr. 24. „Erei Ştefan Stiubei, fiind eu preot slujitor la acast sfînt locaş şi puend toată sălinţa şi am legat acastă sfîntă carte spre pomenire de slujitoarei acestui sfînt lăcaş, cari vor fi în urma me rugători lui Dumnezău – 1835. Fevr. 24. Erei Stefan, prezvitera Stanca şi tot ne(a)m(u) lor”. „Acastă Sfîntă carte, ce să numeşte ohtoih s-au legat şi s-au înfrumuseţat de dum(nea)lor (sic) c(u)c(oanei) Safta cu toată cheltuiala dum(neaei) şi s-au deoutore (?) săm (?) acestui sfînt lăcaş, spre pomenire veşnică de cătră slujitoarei sfîntului acest lăcaş şi teiş (?) şi i-au dascal slugător tot la cest sfînt lăcaş am scres cu voia (?) d(umnea) lui, şi am iscălit (1)849 Dechemvre 18”. „Să să şti(e) di cîndu m’am dus eu la dascalu Neculaiu 1852”.

 – Numărul familiilor – 260;

 – Numărul enoriaşilor – 800; 

– Una biserică; 

– Una clopotniţă; 

– Trei case socio – filantropice în construcţie; 

– Un cimitir al întregului sat; – Teren cimitir – 1,25 ha; 

– Teren intravilan – 0,50 ha; 

 – Teren arabil extravilan – 0,54 ha.

 – Bînţu Ion – preot paroh – 1900 – 1930; 

– Catană Ion – Constantin – preot paroh – 1930 – 1941; 

– Enache Neculai – preot paroh – 1941 – 1990; 

– Pui Ioan – preot paroh – 1990 – până în prezent PAROH – PR. PUI IOAN


Preot Paroh Puiu Ioan

 


Asistență socială
Documente Utile